Nie ryzykuj brakiem oceny...

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy każdy pracodawca jest zobowiązany dokonywać oceny ryzyka występującego na poszczególnych stanowiskach pracy i je udokumentować. Ponadto powinien on poinformować każdego pracownika o poziomie tego ryzyka. Również § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego,

Ryzyko Zawodowe - szybkie, profesjonalne oceny i analizy

CO TO JEST RYZYKO ZAWODOWE?

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących starty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagroŜeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić (czynniki szkodliwe) lub wyrządzić krzywdę (czynniki niebezpieczne) ludziom i pracownikom. Służy do tego, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe i niebezpieczne warunki ograniczyć lub wyeliminować.

KTO BIERZE UDZIAŁ W OCENIE RYZYKA ZAWODOWEGO?

Przepisy nie określają konkretnych wymagań dla osób sporządzających ocenę. Pracodawca podejmuje ostateczną decyzję w sprawie osób przeprowadzających ocenę ryzyka. Mogą to być pracodawcy, pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, eksperci zewnętrzni i służby zewnętrzne jeśli w przedsiębiorstwie nie ma pracowników o odpowiednich kompetencjach. Pamiętać jednak należy, aby były to osoby kompetentne, które rozumieją ogólne podejście do oceny ryzyka. Osoby przeprowadzające oceny ryzyka w pracy powinny dysponować wiedzą i/lub informacjami na temat:

· znanych już zagrożeń i rodzajów ryzyka oraz sposobów ich powstawania

· materiałów, urządzeń i technologii wykorzystywanych w pracy

· procedur roboczych oraz organizacji pracy, a także kontaktu pracowników ze

stosowanymi materiałami

· typu, prawdopodobieństwa, częstotliwości i czasu trwania narażenia na zagrożenia. W niektórych przypadkach może to oznaczać posłużenie się nowoczesnymi, zatwierdzonymi technikami pomiarowymi

· związku między narażeniem na zagrożenie a jego skutkiem

· norm i wymagań prawnych odnoszących się do rodzajów ryzyka występujących w danym miejscu pracy

· tego, co uważa się za dobre praktyki w dziedzinach, w których nie ma określonych norm prawnych.

Pracodawcy powinni dopilnować, aby osoba dokonująca oceny ryzyka, bez względu na to, czy jest to pracownik czy zewnętrzny konsultant, porozmawiała z pracownikami.

Do oceny ryzyka zawodowego powinno być zaangażowanych jak najwięcej pracowników, którzy najlepiej znają swoje stanowisko pracy.

KIEDY WYKONAĆ OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

Ocenę ryzyka związanego z wykonywaniem pracy na danym stanowisku należy zawsze przeprowadzić gdy:

– tworzone są nowe stanowiska pracy,

– wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy,

– wprowadzono zmiany w procesie technologicznym lub organizacji pracy( np. zmienił się poziom narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy),

– wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony.

Należy pamiętać o tym, Ŝe ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która ma wpływ na bezpieczeństwo i występujące zagrożenie.

Istotne jest zaznaczenie, że proces oceny ryzyka zawodowego nie jest procesem zamkniętym i jednorazowym. Jego istota polega na cyklicznym powtarzaniu wszystkich etapów oceny.

 

kjglfdkjgldkjlgkfd

Ocena Ryzyka Zawodowego

Potrzebujesz Oceny Ryzyka - NAPISZ !

10 + 4 =