Regulamin

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.ryzykazawodowe.pl jest firma PROTECTA M. Hirsz z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Włocławskiej 35, NIP 529 162 69 35, REGON 14287365, tel. 690 66 88 16,  zwanej w dalszej części PROTECTA.
 2. Dokumenty rejestracyjne firmy znajdują się pod adresem: Wpis do ewidencji
 3. Jako oficjalny adres internetowy email sklepu uznaje się: kontakt@ryzykazawodowe.pl
 4. PROTECTA prowadzi sprzedaż bezpośrednią z wykorzystaniem sklepu stacjonarnego oraz sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sklepu internetowego www.ryzykazawodowe.pl.
 5. W sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl zakupy mogą dokonywać firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne.
 6. Brak akceptacji niniejszego regulaminu, automatycznie uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 7. Składając zamówienie inną drogą niż za pomocą sklepu internetowego (email, telefon, listownie, osobiście), kupujący oświadcza że zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.
 8. Akceptacja regulaminu sklepu internetowego www.ryzykazawodowe.pl oznacza równocześnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez PROTECTA danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 9. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dane osobowe klientów sklepu internetowego www.ryzykazawodowe.pl umieszczone na dokumentach księgowych nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja w sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl.
 10. Akceptując regulamin, kupujący oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności dostępną pod adresem:www.ryzykazawodowe.pl/polityka-prywatnosci/oraz z polityką cookies dostępną pod adresem: www.ryzykazawodowe.pl/polityka-cookies
 11. Podanie adresu email klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o stanie realizacji złożonego zamówienia.

§ 2
ZAMÓWIENIA

 1. W sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl zamówienia można składać online poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną email, faks, telefon, listownie lub osobiście.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania zamówienia w inny sposób niż wskazane w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Podczas składania zamówienia online poprzez stronę internetową sklepu www.ryzykazawodowe.pl, należy z wykorzystaniem menu nawigacyjnego sklepu wybrać żądane produkty, dodać je do koszyka i po zakończeniu zakupów postępować zgodnie z wypełnionym formularzem (procedurą finalizowania zakupów).
 4. Składając zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej email, należy do tego celu wykorzystać zamówienia dostępny pod adresem Formularz zamówienia e-mail który po wypełnieniu należy przesłać na adres sklep@ryzykazawodowe.pl
 5. Składając zamówienie telefonicznie, należy za pomocą infolinii 0 690 66 88 16 połączyć się z pracownikiem sklepu i telefonicznie złożyć zamówienie określając towar (nr artykułów), ilość, dane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres email oraz numer telefonu.
 6. Składając zamówienie listownie, należy do tego celu wykorzystać formularz zamówienia dostępny po adresem: Formularz zamówienia który po wypełnieniu należy podpisać i przesłać listem zwykłym z dopiskiem “Zamówienie” na adres wskazany § 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 7. Każdy klient, który złoży zamówienie w naszym sklepie otrzyma indywidualny numer zamówienia.
 8. Informacje o zmianach statusu zamówienia np. informacja o wysyłce lub kompletowaniu zamówienia, będą każdorazowo wysyłane na adres email osoby zamawiającej, podany podczas składania zamówienia.
 9. Na każdym etapie realizacji zamówienia, klient ma prawo do zmiany asortymentu lub ilości zamówionego towaru.

§ 3
PŁATNOŚCI

 1. W sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl płatności dokunuje się poprzez: Fakturę PROFORMA otrzymaną automatycznie na adres email po złożeniu zamówienia, płatności elektroniczne PayU, zapłatę gotówką w siedzibie PROTECTA lub zapłatę gotówką za pobraniem z zastrzeżeniem § 3 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 2. Jednostki budżetowe Skarbu Państwa dokonują płatności na podstawie otrzymanej łącznie z zamówieniem faktury z terminem płatności 14 dni z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 3. Kupujący towar w wersji elektronicznej, ze względu na sposób jego pozyskania, zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką towaru.
 4. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność klient otrzyma Fakturę.

§ 4
DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex 24 z zastrzeżeniem § 4 pkt. 2, 3 niniejsego regulaminu.
 2. Wersje elektroniczne zamówionych produktów dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Klient zamówione produkty może odebrać osobiście w siedzibie PROTECTA.
 4. Wersje elektroniczne zamówionych produktów wysyła się w terminie 0-3 dni roboczych.
 5. Instrukcje w wersji planszowej wysyła się w terminie do 7 dni roboczych.
 6. Pozostałe produkty, inne niż wskazane w § 4 pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu wysyła się w terminie 7-21 dni roboczych.
 7. PROTECTA oświadcza, że zgodnie z ustawą ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dokonania płatności pełnej wartości zamówienia łącznie z kosztami transportu.
 8. W przypadku niespełnienia § 4 pkt. 7 niniejszego regulaminu, zamówienie zostaje anulowane, a 100% wartości zamówienia łącznie z zapłaconymi kosztami transportu zostaje zwrócone przelewem na rachunek bankowy Klienta.
 9. Całkowity koszt transportu przesyłki elektronicznej email wynosi 0 (zero) zł.
 10. Całkowity koszt transportu przesyłki kurierskiej Pocztex jest stały i wynosi 15 zł brutto.

§ 5
REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się pod adresem: Wzór dokumentu o odstąpieniu od umowy
 3. Zwrot całkowitej kwoty nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. Dobra elektroniczne jak instrukcje w wersji elektronicznej, dokumentacja w wersji elektronicznej są wyłączone z prawa odwołania, ponieważ ze względu na sposób ich pozyskania nie nadają się do zwrotu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   

  2)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   

  3) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   

  4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Prawowitym użytkownikiem zakupionych materiałów i programów w wersji elektronicznej jest jedynie nabywca, na którego wystawiona została faktura lub rachunek sprzedaży.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie loga, znaki towarowe producentów wykorzystane zostały przez PROTECTA tylko w celach informacyjnych.
 2. Oferta prezentowana w serwisie www.ryzykazawodowe.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.ryzykazawodowe.pl w związku z zakupami jest PROTECTA M. Hirsz.