Jak przeprowadzić Ocenę Ryzyka Zawodowego

W jaki sposób zostanie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego ma decydujący wpływ na świadomość pracodawcy i pracowników odnośnie występujących na stanowiskach pracy zagrożeń oraz na potrzeby stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu bhp w przedsiębiorstwie. Najważniejsze zasady przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego oraz zarządzania procesami bezpieczeństwa wynikają z obecnego stanu prawnego. Wymagania prawne odnoście zarządzania ryzykiem zawodowym obligują pracodawcę do informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego oraz konsultowania z przedstawicielami załogi odnoszących się do niej działań.

Kto powinien wykonać ocenę ryzyka zawodowego i dlaczego warto powierzyć to zadanie specjalistom.

O tym kto powinien przeprowadzić analizę oceny ryzyka zawodowego decyduje pracodawca. Oczywiście tak jak wspomniano wyżej powinien skonsultować z przedstawicielami załogi taką decyzję, dobrze by było aby w procesie identyfikacji zagrożeń uczestniczyli pracownicy. Jednym z najlepszych sposobów na właściwe podejście do kwestii oceny ryzyka zawodowego jest przekazanie odpowiedzialności za proces członkowi wyższego kierownictwa, w działaniach koordynacji i planowania np. w niewielkich firmach może zaangażować się sam pracodawca.

W przypadku braku kompetentnych pracowników najlepszym rozwiązaniem jest posiłkowanie się zewnętrznym specjalistą ds. bhp, dzięki czemu możemy uniknąć błędów w przeprowadzonym procesie a przygotowana dokumentacja będzie spełniała wymogi organów nadzorujących warunki pracy tj. Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Tam, gdzie jest to możliwe, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach większych, ocenę ryzyka zawodowego należy powierzać zespołom złożonym z pracowników przedsiębiorstwa. W skład takiego zespołu mogą wchodzić na przykład:

    • przedstawiciel kadry kierowniczej,
    • przedstawiciel pracowników,
    • specjalista ds. bhp,
  • pracownik laboratorium wykonującego pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

W razie potrzeby skład zespołu może być uzupełniany o specjalistów, których obecność jest niezbędna ze względu na występujące zagrożenia, takich jak na przykład osoby odpowiedzialne za konserwacje maszyn i innych urządzeń technicznych, elektryków, przedstawicieli działu kadr, psychologów itp. Do zespołu lub współpracy z jego członkami mogą być również powoływani eksperci zewnętrzni, jeżeli prawidłowa identyfikacja zagrożenia i określenie działań ograniczających ryzyko zawodowe tego wymaga.

Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego

 

Każdy pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku. Obowiązek ten wynika z przepisów obowiązującego w Polsce prawa.

W czasie szkolenia bhp można poznać definicję ryzyka zawodowego. Jest ono określane, jako możliwość utraty przez pracownika zdrowia lub życia w środowisku pracy. Z kolei ocena ryzyka zawodowego, omawiana powszechnie na kursach bhp, będzie definiowana jako proces, w ramach którego praca jest analizowana i oceniana pod kątem zagrożeń i możliwości wyrządzenia pracownikowi krzywdy.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DOBORU METOD OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Jeśli jesteście Państwo zainteresowanie poznaniem praktycznych aspektów  sposobu przeprowadzania ryzyka zawodowego zachęcamy do przeczytania opracowania p. Marcina Krause opublikowanym w zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej. Jeśli interesuje Państwa aktualna problematyka dotyczącą praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodowego, która stanowi wiodący element strategii ochrony pracy w Unii Europejskiej i w Polsce i chcą Państwo otrzymać nieodpłatny artykuł proszę kliknąć w link poniżej. W artykule przestawiono wybrane zasady oceny ryzyka zawodowego, kryteria klasyfikacji metod oceny ryzyka, źródła informacji i metody zbierania danych, metody identyfikacji zagrożeń, metody szacowania ryzyka.

POBIERZ ZA DARMO ARTYKUŁ: Praktyczne aspekty metod doboru oceny ryzyka zawodowego.