Ocena Ryzyka Zawodowego

W jaki sposób zostanie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego ma decydujący wpływ na świadomość pracodawcy i pracowników odnośnie występujących na stanowiskach pracy zagrożeń oraz na potrzeby stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu bhp w przedsiębiorstwie. Najważniejsze zasady przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego oraz zarządzania procesami bezpieczeństwa wynikają z obecnego stanu prawnego. Wymagania prawne odnoście zarządzania ryzykiem zawodowym obligują pracodawcę do informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego oraz konsultowania z przedstawicielami załogi odnoszących się do niej działań.

Kto powinien wykonać ocenę ryzyka zawodowego i dlaczego warto powierzyć to zadanie specjalistom.

O tym kto powinien przeprowadzić analizę oceny ryzyka zawodowego decyduje pracodawca. Oczywiście tak jak wspomniano wyżej powinien skonsultować z przedstawicielami załogi taką decyzję, dobrze by było aby w procesie identyfikacji zagrożeń uczestniczyli pracownicy. Jednym z najlepszych sposobów na właściwe podejście do kwestii oceny ryzyka zawodowego jest przekazanie odpowiedzialności za proces członkowi wyższego kierownictwa, w działaniach koordynacji i planowania np. w niewielkich firmach może zaangażować się sam pracodawca.

W przypadku braku kompetentnych pracowników najlepszym rozwiązaniem jest posiłkowanie się zewnętrznym specjalistą ds. bhp, dzięki czemu możemy uniknąć błędów w przeprowadzonym procesie a przygotowana dokumentacja będzie spełniała wymogi organów nadzorujących warunki pracy tj. Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Tam, gdzie jest to możliwe, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach większych, ocenę ryzyka zawodowego należy powierzać zespołom złożonym z pracowników przedsiębiorstwa. W skład takiego zespołu mogą wchodzić na przykład:

    • przedstawiciel kadry kierowniczej,
    • przedstawiciel pracowników,
    • specjalista ds. bhp,
  • pracownik laboratorium wykonującego pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

W razie potrzeby skład zespołu może być uzupełniany o specjalistów, których obecność jest niezbędna ze względu na występujące zagrożenia, takich jak na przykład osoby odpowiedzialne za konserwacje maszyn i innych urządzeń technicznych, elektryków, przedstawicieli działu kadr, psychologów itp. Do zespołu lub współpracy z jego członkami mogą być również powoływani eksperci zewnętrzni, jeżeli prawidłowa identyfikacja zagrożenia i określenie działań ograniczających ryzyko zawodowe tego wymaga.

PRAKTYCZNE ASPEKTY DOBORU METOD OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Jeśli jesteście Państwo zainteresowanie poznaniem praktycznych aspektów  sposobu przeprowadzania ryzyka zawodowego zachęcamy do przeczytania opracowania p. Marcina Krause opublikowanym w zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej. Jeśli interesuje Państwa aktualna problematyka dotyczącą praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodowego, która stanowi wiodący element strategii ochrony pracy w Unii Europejskiej i w Polsce i chcą Państwo otrzymać nieodpłatny artykuł proszę kliknąć w link poniżej. W artykule przestawiono wybrane zasady oceny ryzyka zawodowego, kryteria klasyfikacji metod oceny ryzyka, źródła informacji i metody zbierania danych, metody identyfikacji zagrożeń, metody szacowania ryzyka.

POBIERZ ZA DARMO ARTYKUŁ: Praktyczne aspekty metod doboru oceny ryzyka zawodowego.