Ocena ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków

Pięć kroków jest jedną z metod przeznaczonych do oceny ryzyka zawodowego. W metodzie tej przyjęto, że ryzyko jest iloczynem czterech parametrów:

  • prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia,
  • częstotliwości narażenia pracowników na dane zagrożenie (ekspozycja),
  • ciężkości skutków zdarzenia wypadkowego,
  • liczby osób narażonych na dane zagrożenie.

Większa liczba parametrów sprawia, że prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest mniejsze niż w metodach, gdzie ryzyko uzależnione jest tylko od dwóch parametrów, a wynik narzędzia jest bardziej obiektywny. Uwzględnienie ekspozycji pracownika na dane zagrożenie przy obliczaniu poziomu ryzyka pozwala przeprowadzić dokładniejszą ocenę, w przypadkach gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wypadkowego w kontakcie z zagrożeniem jest bardzo duże, ale z którym pracownik styka się rzadko, np. raz do roku. Narzędzie to uwzględnia liczbę osób narażonych na dane zagrożenie, jest to szczególnie ważne, gdyż ocenę ryzyka zawodowego tworzy się dla stanowiska, gdzie zatrudniona może być większa liczba osób.

Wartość ryzyka jest obliczana ze wzoru:

R = P × F × S × I

gdzie:P – prawdopodobieństwo zdarzenia wypadkowego, dla którego wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

Wartość Charakterystyka
0,033 Prawie niemożliwe
1 Bardzo mało prawdopodobne, ale możliwe
1,5 Mało prawdopodobne, ale może się zdarzyć
2 Możliwe, ale niecodzienne
5 Równa szansa
8 Prawdopodobne
10 Zdarza się
15 Pewne

F – ekspozycja, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

Wartość Charakterystyka
0,5 Raz na rok
1 Raz na miesiąc
1,5 Raz na tydzień
2,5 Raz dziennie
4 Co godzinę
6 Ciągle

S – wielkość skutków, dla których wartości przedsawione są w tabeli poniżej:

Wartość Charakterystyka
0,1 Zadrapania, siniaki
0,5 Skaleczenia, łagodne obrażenia
2 Proste złamania, lekka choroba
4 Skomplikowane złamania, poważna choroba
6 Utrata jednej kończyny, utrata oka, trwała utrata słuchu
10 Utrata dwóch kończyn, utrata oczu
15 Śmierć

I – liczba narażonych na zagrożenie osób, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

Wartość Charakterystyka
1 1-2 osoby
2 3-7 osób
4 8-15 osób
12 16-50 osób

Po obliczeniu wartości ryzyka dla danego zagrożenia na podstawie wzoru korzystając z tabeli poniżej, przechodzimy do wartościowania ryzyka.

Wartość Charakterystyka
R ≤ 5 Pomijalny
5 < R ≤ 50 Niski, ale istotny
50 < R ≤ 500 Wysoki
500 < R Nie do przyjęcia