METODA PHA WSTĘPNEJ ANALIZY ZAGROŻEŃ (tzw. metoda PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis)

METODA WSTĘPNEJ ANALIZY ZAGROŻEŃ (tzw. metoda PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis)

Metoda pozwala na jakościowe oszacowanie ryzyka i korzysta również z dwóch parametrów:

S – wielkości (stopnia) ewentualnej szkody i P – prawdopodobieństwa powstania takiej szkody.
Parametr wielkość szkody (S) przyjmuje wartości 1 – 6 według następującego zestawienia:

Wielkość szkody:

1. niewielka, znikome urazy, szkody nieznaczne
2. lekkie obrażenia, szkody wymierne
3. ciężkie obrażenia, szkody znaczne
4. wypadek śmiertelny ednej osoby, szkody ciężkie
5. wypadek śmiertelny zbiorowy, bardzo ciężkie szkody na terenie przedsiębiorstwa
6. wypadek śmiertelny zbiorowy, bardzo ciężkie szkody poza terenem przedsiębiorstwa

Prawdopodobieństwo powstania szkody (P) przyjmuje wartości 1 – 6 według nastę-pującego zestawienia:

Powstanie szkody:

1. nieprawdopodobne
2. mało prawdopodobne, szkoda powstaje raz na 10 lat
3. szkoda może się wydarzyć raz w roku
4. dosyć częste, szkoda może się wydarzyć raz w miesiącu
5. częste, szkoda może się wydarzyć raz na tydzień
6. bardzo prawdopodobne
Po oszacowaniu parametrów S i P ryzyko określane (wartościowane) jest według poniższej tabeli:

tabela04metody
Ryzyko określane jest na trzech poziomach:

1 – 3 akceptowalne
    4 – 9    dopuszczalna akceptowalność ryzyka po przeprowadzeniu oceny
powyżej 10    ryzyko niedopuszczalne

PRZYKŁAD

Stanowisko pracy: bibliotekarz, dla zagrożenia uderzeniem przez spadające przedmioty:

wielkość szkody S = 2 (lekkie obrażenia)
prawdopodobieństwo szkody P = 3 (może zdarzyć się raz w roku, w bibliotece panuje porządek)

Oznacza to ryzyko na poziomie 6, czyli dopuszczalna jest akceptacja ryzyka po przeprowadzeniu oceny.