RISK SCORE – Metoda Oceny Ryzyka Zawodowego

METODA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO PRZY POMOCY WSKAŹNIKA RYZYKA – RISK SCORE

Risk Score jest jedną z najpopularniejszych ocen ryzyka zawodowego jaką specjaliści BHP używają do dokumentacji zagrożeń. Jej popularność wynika głównie z możliwości uzyskania jakościowego i skalowalnego współczynnika ryzyka zawodowego.

Zgodnie z tą metodą poziom ryzyka określa się jako iloczyn trzech parametrów:

S – możliwych skutków (następstw) zagrożenia
E – ekspozycji (narażenia) na zagrożenie
P – prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia

Parametry te szacuje się następująco:

karta-oceny-ryzyka-zawodowego-risk-score-wzór-gotowy

najlepsza-metoda-oceny-ryzyka-zawodowego-wzor-risk-score

Po określeniu wskaźnika ryzyka (jako iloczynu oszacowanych parametrów S, E i P) można przystąpić do wartościowania ryzyka (zawsze dla konkretnego zagrożenia na stanowisku pracy) według poniższej tabelki:

Risk-Score-ocena-ryzyka-zawodowego
PRZYKŁAD OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO METODĄ RISK SCORE

Stanowisko pracy: murarz-tynkarz, dla zagrożenia upadkiem na niższy poziom (np. podczas prac na rusztowaniach lub podnośniakch):

możliwe skutki zagrożenia S = 15 (bardzo duże, jedna ofiara śmiertelna)
ekspozycja (narażenie) na zagrożenie E = 6 (częsta – codzienna)
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia P = 0,5 (zdarzenie sporadycznie możliwe, na budowie przestrzega się przepisów)

Oznacza to ryzyko na poziomie 45 (15 x 6 x 0,5), czyli małe, przy czym potrzebne jest kontrolowanie tego zagrożenia.

Czym jest metoda oceny ryzyka zawodowego RISK SCORE

Metoda oceny ryzyka zawodowego “punktacja ryzyka” została opracowana w  Stanach Zjednoczonych. Jest to najlepsza metoda oceny ryzyka zawodowego, która spełnia wymagania wszystkich  norm oraz jest w pełni dopasowana do najlepszych międzynarodowych standardów w tym zakresie. Jest to jednak najtrudniejsza i najbardziej skomplikowana metoda oceny ryzka zawodowego, wymagająca umiejętności posługiwania się czterema wskaźnikami. Mimo tego niezaprzeczalnym argumentem za stosowaniem metody Risk Score jest łatwość interpretacji oraz  jakościowe szacowanie ryzyka zawodowego  minimalizujące subiektywizm prowadzącego ocenę ryzyka zawodowego.  W Polsce metoda oceny ryzyka zawodowego  Risc Score jest jedną z najbardziej popularnych i często stosowaną.

W metodzie oceny ryzyka zawodowego Risk Score każdemu parametrowi jest przypisywana pewna wartość, na podstawie danych szacunkowych zawartych w tabelach. Otrzymane w ten sposób trzy wartości (skutki, ekspozycja, prawdopodobieństwo) zostają pomnożone przez siebie uzyskując „punktowe” oszacowanie ryzyka zawodowego, które następnie jest zamieniane na kategorię ryzyka.

Co pozwala określić metoda Risk Score

Obok dopuszczalności, metoda oceny ryzyka zawodowego pozwala na płynne określanie poziomu akceptacji ryzyka, co stanowi podstawę do planowania działań zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy. Poziom akceptacji jest decyzją kierownictwa i zależy od możliwości ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz posiadanych zasobów. Poziom akceptacji odnosi się do wartości liczbowej [R], będącej wynikiem szacowania ryzyka. Poziomem wyjściowym akceptacji ryzyka, sugerowanym przez metodę Risk Score , jest maksymalny poziom dopuszczalności, czyli R = 70. W miarę wzrostu poziomu bezpieczeństwa organizacje mogą kontynuować, w sposób mierzalny, dalsze obniżanie poziomu ryzyka zawodowego (R < 70) w obszarze ryzyka dopuszczalnego.

Ocena Ryzyka Zawodowego Metoda Risk Score rozwija definicję ryzyka zawodowego: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych, występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy, na trzy parametry:

  • Potencjalne skutki (ciężkość następstw) zagrożenia.
  • Ekspozycja na zagrożenie.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków.

Wzór szacowania ryzyka metodą Risk Score:

R = S x E x P

Gdzie:

R – Oszacowana wartość ryzyka zawodowego.
S – Skutek, strata (potencjalna).
E – Ekspozycja na zagrożenie.
P – Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o danych stratach.

 


Sprawdź inne metody oceny ryzyka zawodowego