Instrukcja BHP

Instrukcja bhp stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję stanowiskową bhp stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Instrukcja bhp wymagana jest również przy obsłudze maszyn i innych urządzeniach technicznych, a także instrukcja bhp postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Instrukcja bhp stanowią zbiór ściśle określonych zasad, które na stanowisku pracy powinien przestrzegać pracownik. Obowiązkowo kazda instrukcja bhp musi być napisana w sposób prosty i zrozumiały dla pracownika. Powinna wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Należy również pamiętać, że instrukcja bhp dotycząca prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinna uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Czy instrukcja bhp musi być wywieszona? Nie. Jednak musi być ona dostępna dla pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz instrukcja bhp w magazynie określająca sposoby składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Podczas instruktażu stanowiskowego każdy pracownik powinien zostać zapoznany z instrukcją stanowiskową bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda oferowana przez nas instrukcja bhp opracowana została przez Specjalistę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6