Kontrola ochrony przed COVID-19 ważnym elementem programu działania PIP w 2022r.

W dniu 07.12.2021r. Rada Ochrony Pracy podczas zdalnego spotkania w formie wideokonferencji,  zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na rok 2022 oraz lata 2022-2024., trafił on również do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych bezpieczeństwem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, iż  w związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzać stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych.

Z przyjętego programu wynika, iż w zależności od obowiązującego stanu epidemicznego nadal kontynuowane będą działania kontrolne dotyczące:

 • zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeciwdziałaniem występowaniu i skutkom sytuacji uprawniających do powstrzymania się o wykonywania pracy (art. 210 Kodeksu pracy),
 • przestrzeganie przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, oraz
 • przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu pracy,

W sposób szczególny pod uwagę będą brane małe i średnie przedsiębiorstwa, zatem odpowiednio powinny przygotować się branże gastronomiczna i hotelarska, turystyczna, ślubna, rozrywkowa, sklepy w galeriach handlowych. Wśród tych  podmiotów będą weryfikowani pracownicy i pracodawcy pod kątem:

 • warunków pracy/płacy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas pandemii COVID-19 oraz placówkach ochrony zdrowia,
 • zbadania rozwiązań zawartych w  ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych pod względem  przyznania jednym grupom zawodowym np. diagnostom laboratoryjnym zbyt niskiego wynagrodzenia odnośnie do potrzeb tej grupy zawodowej oraz zróżnicowanie względem innych zawodów z punktu widzenia dyskryminującego charakteru,
 • polecenia w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego, przyznanego osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS CoV-2, a pomijającego pozostałych pracowników szpitala, w tym tzw. pracowników pomocniczych, mających również bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi lub mającymi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które owego dodatku nie uzyskały.

Państwowa Inspekcja Pracy zajmie się dodatkowo weryfikacją przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy.

Jakie dokumenty informujące o zagrożeniu Sars-CoV-2 oraz Covid-19 przygotować na kontrolę PIP ?

Stan pandemii wymusił na pracodawcach obowiązek podjęcia, dodatkowych działań zmierzających do zminimalizowania zagrożenia zarażenia pracowników wirusem SARS-CoV-2. Wynika to z faktu, iż nowy wirus stanowi niespotykane dotąd zagrożenie w środowisku pracy, dlatego należy poddać je szczegółowej analizie i ocenić. Pracodawca powinien zatem uwzględnić zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w procesie oceny ryzyka zawodowego oraz odpowiednio je udokumentować.

Pracodawca ma obowiązek dokonywania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz wprowadzania i stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Ma również obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą, oraz o przyjętych zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy). Ocena ryzyka zawodowego powinna być stale aktualizowana, w szczególności w odniesieniu do zmian mających szczególne znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy.

aktualizacja-oceny-ryzyka-zawodowego-covid19-koronawirus-sars-cov-2

Przepisy jasno wskazują, iż dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna być aktualizowana, zwłaszcza w odniesieniu do nowych zagrożeń i szeroko pojętych zmian z których może wynikać szczególny wpływ na zdrowie pracowników w miejscu pracy. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła na pracodawcach konieczność dokonania ponownej oceny ryzyka oraz aktualizacji kart analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występuje potencjalne ryzyko zarażenia się koronawirusem, czyli praktycznie na wszystkich stanowiskach. Przeprowadzenie aktualizacji jest konieczne dla wdrożenia w zakładach pracy odpowiednich środków ochrony oraz mechanizmów przeciwdziałania i minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem.

Zachęcamy zatem do zapoznania się z gotowym rozwiązaniem w postaci AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO METODĄ RISK SCORE.

W dokumentacji znajdą Państwo specjalnie przygotowaną listę zgodną z wytycznymi zawartymi w ministerialnym rozporządzeniu, dzięki czemu wystarczy by pracownicy złożyli swoje podpisy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego. Dodatkowo do każdego protokołu aktualizującego ryzyko zawodowe o zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa ( SARS CoV-2 / Covid-19) dołączamy opracowaną Instrukcję postępowania na wypadek zarażenia pracownika koronawirusem, dzięki czemu jeśli Twój zakład znajdzie się w takiej sytuacji wystarczy zrealizować wytyczne zawarte w dokumencie.

 

Co zawiera dokumentacja aktualizacji oceny ryzyka zawodowego:

 • protokół z opisem zagrożęnia
 • opisane zagrożenie biologiczne, jak również zakażenia wirusowe w stanach pandemii (m. in. SARS-Cov-2 / COVID-19 / koronawirus)
 • występujące zagrożenia psychofizyczne.
 • zagrożenia czynnikami chemicznymi.
 • oddziaływanie na człowieka oraz potencjalne skutki oddziaływania zagrożenia.
 • zalecane działania profilaktyczne rekomendowane przez GIS
 • dokumenty odniesienia i źródła informacji.
 • zagrożenie wirusologiczne na stanowisku pracy oraz źródła i droga przenoszenia.
 • prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, ciężkość następstw, oszacowanie ryzyka.
 • dodatkowe działania które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka zarówno organizacyjne jak i techniczne
 • oszacowanie ryzyka po zastosowaniu dodatkowych działań.
 • określenie poziomu ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku
 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA U PRACOWNIKA ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 BĄDŹ ZACHOROWANIA NA COVID-19

ZAMÓW DOKUMENTACJĘ AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO O ZAGROŻENIA WYNIKAJACE Z COVID-19 oraz SARS-CoV-2