Instrukcja bhp

stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję bhp jak również instrukcję stanowiskową bhp. Wynika z tego, iż również istnieje konieczność opracowania instrukcji bhp stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Bezsprzecznie instrukcje bhp wymagane są również przy obsłudze maszyn i innych urządzeniach technicznych. W związku z tym w zakładzie powinna się znaleźć instrukcja bhp postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Instrukcja bhp

bhp-instrukcja-instrukcje

Instrukcja BHP

stanowi zbiór ściśle określonych zasad, które na stanowisku pracy powinien przestrzegać pracownik. Z pewnością a wręcz obowiązkowo każda instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy musi być napisana w sposób prosty i zrozumiały dla pracownika. Instrukcje BHP powinny jednoznacznie wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Należy również pamiętać, że instrukcja  dotycząca prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinna uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Czy instrukcja bhp musi być wywieszona?

Nie. Jednak instrukcja bhp musi być ona dostępna dla pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz instrukcja ppoż w magazynie określająca sposoby składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Podczas instruktażu stanowiskowego każdy pracownik powinien zostać zapoznany z instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda oferowana przez nas instrukcja niezależnie od rodzaju zostanie dla Ciebie opracowana przez Głównego Specjalistę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Instrukcje ppoż podpisze inspektor ochrony przeciwpożarowej, a te związane z pierwszą pomocą będą przygotowane i sygnowane przez Ratownika