OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - WZOROWE DOKUMENTY

Karty oceny ryzyka zawodowego to kluczowa kategoria naszego sklepu. Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta oceny ryzyka zawodowego. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowegojest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy

WZORY DOKUMENTÓW UMÓW I PISM

 

OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
WYKONUJEMY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI METODAMI:

Metoda Risk Score została opracowana w USA. Jest to metoda spełniająca wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Nie jest to metoda najprostsza, wymaga posługiwania się czterema tabelkami, ale z kolei jej zaletą jest łatwość interpretacji i ograniczenie subiektywizmu przy szacowaniu ryzyka. Metoda Risk Score jest metodą stosowaną w Polsce stosunkowo często.

W metodzie Risk Score każdemu parametrowi jest przypisywana pewna wartość na podstawie opracowanych tabelek. Otrzymane w ten sposób trzy wartości (skutki, ekspozycja, prawdopodobieństwo) należy pomnożyć przez siebie i w ten sposób otrzymuje się „punktowe” oszacowanie ryzyka, zgodnie ze wzorem poniżej:

R = S x E x P

gdzie parametrami wartość ryzyka  R są:

–  możliwe skutki zdarzenia, straty spowodowane przez zdarzenia.
–  ekspozycja na zagrożenie.
–  prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.
PAMIĘTAJ , że proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego należy udokumentować. Dlatego, dostępne w naszym sklepie karty oceny ryzyka zawodowego opracowane według metody Risk Score , spełniają wszelkie wymagania PIP. Należy również pamiętać, że przepisy nie określają formy ani wymagań co do tej dokumentacji (nie podają wzorów formularzy, zawiadomień dla pracowników itp.).
Karty oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego wg PN-N-18002. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą PHA. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą PHA jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą JSA. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą JSA jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

Ocena ryzyka zawodowego, a zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Ocena ryzyka zawodowego, a zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Proces szacowania ryzyka zawodowego podczas wykonywania przez pracownika poszczególnych czynności wymaga od oceniających posiadania niezbędnej wiedzy dotyczącej występujących lub mogących wystąpić zagrożeń w miejscach wykonywania pracy.

Wiedza ta powinna wynikać z udokumentowanych informacji dotyczących tego:

 • co się dzieje obecnie oraz
 • co zdarzyło się w przeszłości

w zakresie bhp. Jednym ze źródeł takich informacji jest analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz tzw. prawie wypadków, czyli zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

W zakładach pracy o niewielkiej liczbie wypadków przy pracy brak jest informacji (lub jest ich niewiele) o zdarzeniach wypadkowych. Jeżeli jednak można zidentyfikować zagrożenia i następnie oszacować potencjalne skutki zdarzenia, to wielką trudność sprawia określenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Dlatego z reguły szacuje się prawdopodobieństwo na bardzo niskim poziomie, stąd ryzyko też pozostaje małe czy bardzo małe, ale zawsze akceptowalne. Skutkiem jest stwierdzenie: „nie ma potrzeby podejmowania działań prewencyjnych”. Taki sposób postępowania doprowadzić może do zadowolenia z poziomu bezpieczeństwa w zakładzie i uśpienia czujności w tym zakresie.

Rejestracja i analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych pokazuje rzeczywisty poziom ryzyka zawodowego – zawsze je podniesie i da impuls do wprowadzania działań prewencyjnych w tych miejscach, które działań takich faktycznie potrzebują.

Brak informacji o występowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych powoduje również, że:

 • nie ma mocnych merytorycznych podstaw do opracowania planu poprawy warunków bhp, a
 • okresowa analiza stanu bhp w zakładzie pracy jest bardzo ogólnikowa i spłycona.

W celu otrzymania rzetelnych informacji o potencjalnych zagrożeniach i związanym z nimi ryzyku zawodowym należy, oprócz oceny stanowisk pracy, przeanalizować (określić przyczyny ich zaistnienia): wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz awarie.

Każde zagrożenie może stanowić w określonych, sprzyjających okolicznościach, bezpośrednią przyczynę:

 • wypadku śmiertelnego,
 • wypadku ciężkiego,
 • wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy lub
 • choroby zawodowej,

a co za tym idzie wpływa na wielkość ryzyka zawodowego będącego przecież funkcją rozmiaru strat i prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia.

 

Przykład

Nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego zaistniałych w zakładzie zdarzeń potencjalnie wypadkowych może skutkować taką jego oceną, w której ryzyko zawodowe związane z zagrożeniem uderzeniem spadającym przedmiotem podczas sprzątania szaf z dokumentacją jest jednakowe z poziomem ryzyka tego samego zagrożenia u robotnika wykonującego prace transportowe z użyciem suwnicy (w każdym z ww. przypadków nie zanotowano jeszcze w zakładzie wypadku przy pracy). Sytuacja taka nie miałyby miejsca, gdyby w firmie prowadzono (we wszystkich jej wydziałach) obowiązek ewidencjonowania i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Ocena Ryzyka Zawodowego w małych przedsiębiorstwach

Specjalnie dla Państwa przedstawiamy doskonałą publikację Państwowej Inspekcji Pracy w jaki sposób przeprowadzić prawidłowo ocenę ryzyka zawodowego. Periodyk pomoże również z sposobem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Ulotka informacyjna PIP jest nieodpłatna w formacie pdf i możliwe jest jej pobranie z naszej strony. Poniżej znajduje się link – łącze do bezpośredniego pobrania materiałów na temat oceny ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach. Zachęcamy do pobrania zapoznania się i podjęcia próby samodzielnego przygotowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego:

www.pip.gov.pl/ocena- ryzyka-zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wymaga przygotowań obejmujących:
a) zapewnienie niezbędnych zasobów,
b) wyznaczenie niezbędnych osób,
c) określenie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego,
d) zapewnienie udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego,
e) zapewnienie dostępu do potrzebnych informacji osobom oceniającym ryzyko zawodowe,
f) sporządzenie wykazu stanowisk oraz wykonanie ich analizy,
g) określenie sposobu informowania o ryzyku zawodowym.

czytaj dalej…

Zagrożenia zawodowe

Dziś wpis o zagrożeniach, który (mam nadzieję) będzie pomocny przy prawidłowej identyfikacji zagrożeń i opracowaniu poprawnej oceny ryzyka zawodowego oraz umożliwi odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie postawione przez jednego z czytelników bloga.

Co to jest zagrożenie w środowisku pracy?

Zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

Środowisko pracy natomiast to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy (dodatkowo też zalicza się do nich czynniki psychofizyczne).
czytaj dalej…

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe

Oferujemy instrukcje przeciwpożarowe do WSZYSTKICH OBIEKTÓW

Nasz sklep posiada instrukcje przeciwpożarowe w dziesiątkach tytułów.  Jeżeli u nas nie znajdziesz interesującej Cię instrukcji ppoż, to oznacza że nigdzie indziej jej nie znajdziesz. Nasza firma zajmuje się również opracowywaniem instrukcji ppoż. na specjalne zamówienie klientów. ZAPRASZAMY.
czytaj dalej…

Instrukcja bhp

Instrukcja bhp stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję stanowiskową bhp stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Instrukcja bhp wymagana jest również przy obsłudze maszyn i innych urządzeniach technicznych, a także instrukcja bhp postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. czytaj dalej…

Prawo pracy a ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami Kodeksu Pracy czytamy w art. 226 pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w §39a działu IV precyzuje również zagadnienie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego:

czytaj dalej…

Brak oceny ryzyka zawodowego w firmie

Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy).
czytaj dalej…